ทัวร์ทะเลกระบี่ ตรัง

ทัวร์ทะเลกระบี่ ทะเลตรัง เที่ยวเกาะ ดำน้ำ ดูปะการัง ปลาทะเล
หมู่เกาะปอดะ เกาะทัพ เกาะหม้อ เกาะไก่ ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำเล สุราษฎร์ธานี

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นจาก กทม.
01
วันแรก กรุงเทพฯ-กระบี่

18.00น. พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ทัวร์
19.00น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง รับประทานอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ พักผ่อนตามอัธยาศัย…( พักค้างคืนบนรถ )

วันที่สอง กระบี่-หมู่เกาะปอดะ-เกาะทัพ-เกาะหม้อ-เกาะไก่ <Unseen in Thailand>

images 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า(2) ณห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านท่องทะเลกระบี่สู่ หมู่เกาะปอดะ จุดหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของทะเลกระบี่ ที่มีความงามแปลกตา ด้านหน้ามีเกาะรูปร่างแปลก ๆ เรือแล่นผ่านเกาะเล็กเกาะน้อย แวะชม เกาะปอดะใน หรือ เกาะสน และ เกาะปอดะนอก หรือ เกาะด้ามขวาน เกาะทัพ เกาะหม้อ รอบ ๆ เกาะยังมีแนวปะการังสวยมากและฝูงปลาการ์ตูน สีสันสวยงามแหวกว่ายอยู่รอบตัว

เกาะไก่ 12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) ปิกนิก แล้วเดินทางสู่ เกาะไก่ ใต้ทะเลคือ แนวปะการังอ่อนหลากสีสัน แล้วเดินทางสู่ อ่าวพระนาง เรือจะลัดเลาะผ่านป่าและเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตา ริมชายหาดมี ถ้ำพระนาง ที่มีชื่อเสียงด้านหน้าคือ ชายหาดแล้ว

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ ก้อยกุลา หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

( พัก ที่โรงแรมเวียงทองหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 – 3 ท่าน ห้องพักปรับอากาศ )

วันที่สาม ตรัง-ถ้ำมรกต-เกาะกระดาน- เกาะม้า

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง

01 09.30 น. ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะกระดาน ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ พร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน(6) 

13.00 น. เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน

14.30น. ถึง เกาะไหง- เกาะม้า สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด 

16.00  น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ปากเมง 

17.00น. รับประทานอาหารค่ำ(7)ภัตตาคาร สุวิมล

19.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

(พักที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)
วันที่สี่ ล่องเรือชมถ้ำเล-สุราษฎร์ธานี

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น. นำท่านลงเรือชม ถ้ำเล ซึ่งเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่เรือสามารถลอดผ่านได้ ภายในถ้าลอดนั้นมากมายไปด้วยหินงอกหินย้อย ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ครัวนาพญา

ระหว่างทางแวะซื้อของฝากกลับบ้าน เช่น เค้กเมืองตรัง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (10)ที่ พลับพลาซีฟู๊ด จ.สุราษฎร์ธานี จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( พักค้างคืนบนรถ )
วันห้า กรุงเทพฯ

05.30น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก
กำหนด เดินทาง

5-9 เม.ย. , 12-16 เม.ย. , 4-8 พ.ค. 61
ราคาท่านละ 4,999 บาท (พักเดี่ยว 1,999 บาท)

(ไม่มีราคาเด็ก)

สิ่งของที่ควรนำติดตัว ยาประจำตัว, ครีมกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ฟิมล์, ชุดสวมสบายและหัวใจที่รักธรรมชาติ

อัตรานี้รวม

รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ หรือ รถตู้ปรับอากาศ

เรือยนต์นำเที่ยวทะเลกระบี่ ทะเลตรัง

ที่พักที่ 2 คืน ตามโปรแกรม

อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่

ประกันชีวิต 1,000,000 / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำการเดินทางท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Comments

comments