ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์

มาเล%20(12)

มาเลเซีย ดินแดนแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมละเชื้อชาติ ประเทศที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทย นำท่านเยือนเมืองหลวงของมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุด ความงามของเก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสความงามของเมืองใหม่พุตราจายา ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

กำหนดการเดินทาง 12-16 เม.ย.61 ท่านละ 7,999 บาท (สงวนสิทธิ์ จำนวนสมาชิก 30 ท่านออกเดินทาง)

วันแรก กรุงเทพฯ-ด่านสะเดา

16.00 น. พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

17.00 น. เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.สงขลา บริการอาหารค่ำ(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์ (เซทเมนู) จากนั้นอิสระพักผ่อนบนรถ

วันที่สอง หาดใหญ่-คาเมรอนไฮแลนด์-น้ำตกอีสกันดา-สวน สตรอเบอร์รี่-ตลาดพื้นเมืองเมืองคาเมร่อน

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.หาดใหญ่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. เดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านไทย – มาเลเซีย จากนั้นนำท่าน ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง ศุลกากรทั้งสองประเทศ จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงาม ซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ แม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ(สามชั้น ) ทุกระดับจะมีร้านค้าโรงแรม ตลาดแม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขารูปนี้มีสามชั้น ชั้นแรกชื่อ( RING LET ) ,ชั้นที่สอง( TANAHRATA ) ,ชั้นสาม (BRING CHANG ) ,ไต่ระดับภูเขาขึ้นไปเรื่อย ๆซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนี่งไปสู่อีกลูกประเทศมาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมขึ้นบนรถ ตามอัธยาศัย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(3)ที่ ภัตตาคาร…

มาเล (13)
บ่าย
นำท่านชมตลาดเช้าของคาเมร่อน ก่อนเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะชม “น้ำตกอีสกันดา” น้ำตกที่มีความสวยงามมาก ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงาม จากนั้นแวะเยี่ยมชมสวน สตรอเบอร์รี่ และ ตลาดพื้นเมืองเมืองคาเมร่อน จากนั้นสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้านำท่านลงจากเขาคาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ชาบารัต ขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์เป็นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่

18.00 น. บริการอาหารค่ำ(4)ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พัก
พักค้างแรม ณ โรงแรม Starberry Resortl หรือเทียบเท่า มาตรฐานระดับ 3 ดาวพักผ่อนห้องละ 2 –3ท่าน

วันที่สาม เมืองปุตราจาย่า- เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารโรงแรม

มาเล%20(12) มาเล (8) 08.00 น. นำท่านเดินทางชม เมืองปุตราจาย่า (Putrajaya) เมืองที่ใช้รับรองการขยายตัวของกัวลาลัมเปอร์ใน เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ มีการวางผังเมืองที่ดีและทันสมัยโดยมีการจัดพื้นที่ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์และมีน้ำไหลผ่าน เมืองปุตราจาย่า(Putra Jaya) ยังเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย นำท่านชม อาคารรัฐสภา ซึ่งก่อสร้างอยู่บนเนินสำหรับเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี หรือทำเนียบรัฐบาล ส่วนยอดบนมีลักษณะคล้ายรูปโดมของมัสยิด เป็นตึกสูง 6 ชั้น แยกเป็น 3 ปีก ที่มีอิทธิพลจากตะวันตกผสมผสานกับรูปแบบของมาเลย์และอิสลาม หลังคาสีเขียวจากทำเนียบรัฐบาลมองออกมาทางด้านขวามือเป็นที่ตั้งของ มัสยิดปุตรา หรือมัสยิดสีชมพู (Masjid Putra) ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ที่ได้รับอิทธิพลจากมัสยิดซิคก์ โอมาร์ ในกรุงแบกแดดสูง 116 เมตร มีด้วยกัน 5 ชั้น แสดงถึงหลัก 5 ข้อของศาสนาอิสลาม 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(6)ที่ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิงที่ไม่เคยหลับใหล “ ตั้งอยู่บนเขาสูงกว่า 6,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเล นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี Skyway ระยะทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ ซึ่งมีอากาศเย็นสบาย14-22 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น ดูโชว์ระดับโลก ดิสโกเธค โบล์ลิ่ง ฯลฯ หรือสนุกสนานกับสวนสนุกที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกอาคาร เช่น ซีมูเลเตอร์ โรลเลอร์คอสเดอร์ โมโนเรล ล่องแก่ง ตะลุยอวกาศ ซาฟารี โกลดาร์ท **ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตูและเครื่องเล่นทุกชนิด** จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านลงจากยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (7)ที่ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชม ตึกทวินทาวเวอร์ หรือ ตึกแฝด เปโตรนาสหรือ KLCCเคย เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกที่ความสูง 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์และให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้ามากมายอย่างอิสระ จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Express หรือเทียบเท่า มาตรฐานระดับ 3 ดาวพักผ่อนห้องละ 2 –3

วันที่สี่ คาเมรอน-จังโหลน-หาดใหญ่
07.00 น. บริการอาหารเช้า(8)ที่ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านชมความงามและความทันสมัยของกรุง กัวลาลัมเปอร์ ที่ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ และพุ่มไม้ไว้ตลอดแนวของถนน และเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีทั้งอาคารที่เก่าแก่และอาคารที่ทันสมัย เที่ยว ชม พระราชวังหลวงอิสตาน่า ไนการ่า ซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระประมุขมาเลเซีย จากนั้นนำท่านชมความงามของ อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และ จัตุรัสเมอร์เดก้า ลานเอกราช ที่ใช้ประกาศอิสรภาพจากอาณานิคมของอังกฤษ ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(9)ที่ ภัตตาคาร 
13.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน ชมวิว2ขางทางจนถึงด่านจังโหลน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ห้างดิวตี้ฟรี จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจ ประทับตราหนังสือเดินทางกลับหาดใหญ่ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง(ถ้ามีเวลา)
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(10) จนได้เวลาเดินทางกลับ

วันที่ห้า กรุงเทพมหานคร

06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก


กำหนดเดินทาง  ท่านละ 7,999 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2999 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ 6,999 บาท

อัตรานี้รวม

1. รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์

2. ที่พัก 2 คืน พัก โรงแรม Holiday Express 1 คืน หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)

พัก Stawberry Resort 1 คืน หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)

3. อาหารตามรายการ 10 มื้อและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

5. มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่

6. วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท , อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น วันละ100 บาท คิด 5 วัน 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เอกสารที่ต้องใช้ หนังสือเดินทางก่อนหมดอายุ 6 เดือน

เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำท่านละ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

**** ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ****

***** การคืนบัตรเดินทาง *****

– แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด

– ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ

– แจ้งภายใน 14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงิน

กัวลา-เก็นติ้ง-คาเมร่อน

 

 

Comments

comments