ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์

 

ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์

เมืองหลวงพระบาง พระธาตุภูษี  ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว พระราชวัง นมัสการพระบาง วังเชียงทอง ลำน้ำโขง แม่น้ำคาน น้ำตกตาดกวางซี บ้านช่างไห ถ่ำติ่ง  บ้านผานม
โหลดโปรแกรม การเดินทาง อัพเดทโปรแกรมได้ที่ นี้

วันแรก กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี – ตลาดมืด
.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4  ขาออก จุดนัดพบ ตามเอกสารส่งทัวร์
   นำท่านออกเดินสู่หลวงพระบาง  โดยสายการบิน  
.   เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง   ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นแล้ว นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ไหว้ พระบางซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ทิ้งดวงยอมเย็นที่นี่เพื่อเก็บไว้เป็นภาพประทับใจ 
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก *** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ***    หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่สองถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – น้ำตกตาดกวงซี – บ้านผานม
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำบนและถ้ำล่าง มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ แล้วล่องเรือกลับสู่ บ้านซ่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำ โขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้านอย่างสวยงาม
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ร้านอาหาร ตามโปรแกรม
บ่าย   นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวงชี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขต หลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆบริเวณ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหลวงพระบางโดยแวะช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ ที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว

วันที่สาม   ตักบาตร – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – เวียงจันทน์-สุวรรณภูมิ
05.00 น.   ร่วม ทำบุญ-ตักบาตร ตักบาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบาง ทุก ๆ เช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
   นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมนำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน
11.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร   ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหลวงพระบาง
14.05 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV106
14.50 น.   ถึง สนามบินวัดไต เวียงจันทน์ แวะรอต่อเครื่องบิน
18.05 น.   ออกเดินทางจากเวียงจันทน์ โดยสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 445
19.40 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิ์ภาพ และความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการต่อท่าน :
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน                                               
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียงเสริม)                                      
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียงเสริม )                                
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม                                                                

***** กรณีเตรียมทิปไกด์+คนขับ+หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 450 บาท ณ สนามบินสุวรรณภูมิ *****

อัตราค่าบริการนี้รวม   อัตราค่าบริการไม่ได้รวม
   ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 2 คืน (พักห้องคู่) รวมอาหารเช้า
   ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
   ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (Local Guide) คนลาวพูดไทย
   ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
   ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ  รถตู้ปรับอากาศ
   ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ (Standard Menu)
   บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด (น้ำเปล่า)
   ค่าประกันภัยการเดินทาง      ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
   อาจจะมีค่าใช้จ่าย ในการติดต่อ หรือประสานงานสถานที่ สำหรับคณะดูงาน (ถ้ามี)
   ค่าพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่มตามอัตราที่กำหนด
   ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร           เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ
   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                            ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
   ค่าตักบาตรข้าวเหนียว
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
    ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระทั้งหมด
การยกเลิก
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 75% ของราคาทัวร์
    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา และการเปลี่ยนแปลงรายการ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
    อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ
    การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
    รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

 

Comments

comments