ทัวร์รัสเซียน มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

ทัวร์รัสเซียน  8 วัน
มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
จัตุรัสเดง  โบสถ์หยดเลือด  พระราชวังฤดูหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  กาล่าดินเนอร์   พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน

วันที่สอง สุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ดำเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมาได้ จากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจำนวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตรสำหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทำการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้ำหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้ำหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ชมการแสดง รัสเซียนเซอร์คัส ละครสัตว์ขึ้นชื่อของรัสเซียที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสัตว์ต่างๆ กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุกและตื่นตาเป็นโชว์ที่พลาดไม่ได้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก (Moscow Metro) แม้จะเหมือนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แต่ก่อนเคยเป็นสถานที่หลบภัยจากกองกำลังทหารนาซีในช่วงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเด่นด้วยการตกแต่งในสไตล์บารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไว้ทั่วทั้งสถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลังการยิ่งใหญ่ด้วยชานเดอเลียร์เรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินอ่อน งานจิตรกรรมเลอค่าแฝงไว้ในทุกซอกทุกมุม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วมุ่งหน้าสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกเพราะสร้างด้วยการนำหินแกรนิตและหินอ่อนจำนวนนับล้านชิ้นตอกฝังลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกว้าง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ทำให้กลายเป็นจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญ่อลังการมาก เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัสแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง มี หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Savior Tower) ที่ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึ้นไปชมบนยอดหอเราจะเห็นได้ว่าออกแบบด้วยศิลปะแบบโกธิก ประดับด้วยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทับทิมน้ำหนักถึง  20 ตัน มี วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s Cathedral) ก็ถือว่ายังไปไม่ถึง นี่คือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนต์บาซิลสร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหลั่นกันไป ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum) อยู่ไม่ใกลจากจัตุรัสแดง เป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโอ่อ่าอลังการ และร้านค้าจำนวนกว่า 200 ร้าน อัดแน่นไปด้วยสินค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

**ล่องเรือชมความงามยามค่ำคืนของแม่น้ำมอสโคว์ วิวสวยๆ ของตัวเมือพร้อมด้วยแสงสีจากสะพานและอาคารต่างๆ นั้นก็ได้เป็นบรรยากาศและได้ภาพเมืองมอสโคว์ในอีกมุมมองที่ก็สวยไม่แพ้กันเลย

นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย รถไฟตู้นอนชั้น First Class

วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองของเมืองหลวงเก่าและเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซียที่งดงามเป็นที่กล่าวขานจนได้ชื่อว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ เมืองใหญ่เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่นี่จนครองความเป็นเมืองหลวงอยู่นานกว่า 200 ปี เข้าเที่ยวชมภายใน โบสถ์หยดเลือด (Church of the Saviour on the Blood) โบสถ์เก่าที่สร้างตั้งแต่ปี 1883 ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นโบสถ์ปกติทั่วไปที่มีไว้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ตัวอาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบเซนต์ไทน์เช่นเดียวกับวิหารเซนต์บาซิลในมอสโกที่เป็นอาคารต้นแบบ ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี้ก็คือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ซึ่งสร้างให้เป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติแก่ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” พระบิดาที่ถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณนี้เมื่อปี 1881 ภายในโบสถ์นั้นก็สวยงดงามด้วยโมเสกสีสันต่างๆ ที่ปะติดปะต่อเป็นเรื่องราวในศาสนาคริสต์เป็นจุดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาชมโบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ เพราะทันทีที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบ ความสวยงามอลังการก็จะยิ่งเจิดจ้าจนพาให้เคลิ้มกันจนลืมเวลานาทีไปเลย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่สร้างตั้งแต่ปี1732 และเพื่อแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจึงได้สร้างให้มี

ขนาดที่ใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์ บารอก เป็นพระราชวังที่มีเอกลักษณ์ด้วยสีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีห้องรวมแล้ว กว่า 1,500 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังฤดูหนาวแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมภายในได้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ภายในมีการจักแสดงสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์แห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซึ่งมีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิ้น ทั้งงานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก หลายชิ้นเป็นของเก่าตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือเก่าอีกหลายหมื่นเล่มซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างที่สุด ผลงานจากศิลปินชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ไมเคิล แองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์ – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace) เพื่อเข้าชมภายในพระราชวังที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงสร้าขึ้นริมทะเลบอลติกในปี 1705 เพื่อให้เป็นที่ประทับพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน และก็ทรงมีความต้องการให้พระราชวังแห่งนี้สวยงามยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส ด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อแสดงออกถึงความรุ่งเรืองร่ำรวยของรัสเซียในยุคนั้น เพราะต้องการให้ยิ่งใหญ่เหนือใคร บรรดาวิศวกรสถาปนิกฝีมือดีจึงถูกเกณฑ์มารับงานออกแบบพระราชวังแห่งนี้มากมาย เพื่อเนรมิตความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิกให้กับตัวอาคารและห้องต่างๆ ทั้งหมด ที่ยิ่งใหญ่กว่าห้องไหนๆ ก็ต้องท้องพระโรงและห้องจัดเลี้ยงซึ่งจะวิลิศมาหรามาก และใช่จะอลังการกันแค่ภายใน เพราะภายนอกเราก็จะได้ตื่นตากับอุทยานพรรณไม้ที่มีประติมากรรมน้ำพุทองเหลือง สูงถึง 27 ขั้นพร้อมรูปปั้นอีก 255 ชิ้นตกแต่งรายรอบ

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) สิ่งก่อสร้างชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และก็ทรงตั้งชื่อให้ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลผู้เป็นสาวกแห่งพระผู้เป็นเจ้า ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันศัตรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 เมตร ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยับขยายให้มีพื้นที่ของคุกสำหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได้ต้อนรับนักโทษการเมืองชื่อดังของเมืองอยู่หลายคน แต่ก็ไม่มีนักโทษคนใดน่าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ “ซาร์เรวิช อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองค์โตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่ถูกจับได้ว่าจะก่อการกบฏและลอบปลงพระชนม์พระบิดา ส่วนพระเจ้าปีเตอร์มหาราชภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตก็ถูกนำพระศพบรรจุไว้ในสุสานกษัตริย์ภายในป้อมแห่งนี้ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลก็ยังทำหน้าที่เสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริย์และราชินีแห่งโรมานรอฟไว้อีกมากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆ ด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวังนิโคลัส ลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซียที่ขึ้นชื่อ ด้วยดนตรีและการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวิหารโดมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทั้งหลัง แต่ก่อนเคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก พอเปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลังการก็ปรากฏขึ้นด้วยอาคารหลังใหญ่ที่มีเสาหินแกรนิตชิ้นใหญ่จำนวน 48 ต้น แถมแต่ละต้นหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร น้ำหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมที่เห็นเป็นสีทองนั่นก็ทำด้วยทองคำแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่เอาท์เล็ตซึ่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังมากมายกว่า 40 ร้านค้าชั้นนำมากมาย อาทิ เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ

06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

******************************************

อัตราค่าบริการ​

วันเดินทาง ราคา
มีนาคม 1-8 , 2-9 , 7-14 , 13-20

14-21 , 21-28 , 23-30 มี.ค.

28 มี.ค.-4 เม.ย.

29 มี.ค.-5 เม.ย.

49,900
เมษายน 5-12 เม.ย. , 21-28 เม.ย.,

25 เม.ย-2 พ.ค., 27 เม.ย.-4 พ.ค.,

28 เม.ย.-5 พ.ค., 30 เม.ย.-7 พ.ค.

พฤษภาคม 10-17 พ.ค., 23-30 พ.ค.
Songkarn Festival 11-18 เม.ย., 12-19 เม.ย., 13-20 เม.ย. 54,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท

อัตรานี้รวม

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

*********************************************

Comments

comments