ลาวใต้ ปราสาทวัดพู

เมืองจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู  น้ำตกหลี่ผี  น้ำตกคอนพะเพ็ง แม่น้ำโขง  3 วัน 2 คืน บินการบินลาว   31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560   ท่านละ 7,999 บาท

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-ปากเซ-ปราสาทวัดพู-วัดพูสะเหลา
08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น4 ประตู10 เคาน์เตอร์W แถว 6-8 สายการบินลาวแอร์ไลน์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คบัตรโดยสายและสัมภาระ ก่อนเดินทาง
11.30 น. โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV… เหินฟ้าสู่ ปากเซ รับประทานอาหารกลางวัน(1)บนเครื่อง   
13.00 น.  เดินทางถึง สนามบินปากเซ นำท่านขึ้นรถโค้ช เข้าสู่ แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ แล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทวัดพู หรือปราสาทหินวัดพู เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่สำคัญที่สุด ในจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่บนเนินเขาพูป่าสัก หรือ พูควย ห่างจากตัวเมืองไป 9 กิโลเมตร เป็นเทวสถานของขอมคล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน เพื่อใช้เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าและประกอบพิธีทางศาสนาตามลัทธิพราหมณ์ – ฮินดู ต่อมาลาวได้รับพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเทวสถานแห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นวัดพุทธศาสนานิกายเถรวาท นำท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่ วัดพูสะเหลา นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทาง จากนั้นชมจุดชมวิวที่สวยงาม สุดUNSEEN  ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจเดินทางสู่ วัดพูสะเหลา นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทาง จากนั้นชมจุดชมวิวที่สวยงาม สุดUNSEEN  ที่นี่ท่านสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ(2)ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สอง น้ำตกหลี่ผี -น้ำตกคอนพะเพ็ง

เช้า   รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    เดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี โดยนำท่านลงเรือหางยาว ข้ามแม่น้ำโขง ผ่านเกาะแก่งต่าง ๆ ที่อยู่กลางลำน้ำ สู่บ้านดอนคอน ผ่านชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟ ที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศส ชมความงามของน้ำตก และความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินต่างระดับกันหลายทิศ สร้างความน่าอัศจรรย์ใจ ให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนอย่างยิ่ง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน(4)ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น
   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมากกระทบกับชั้นหินราวกับจะถล่มทลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราด สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สมกับคำสมญานาม “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” อันลือเรื่อง
16.00 น.   เดินทางสู่ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของลาวใต้เป็นศูนย์การค้าของลาวใต้ก็ไม่ผิด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมาย สินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นประเภทโลหะ หรือเครื่องเหล็ก สระให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจจนถึงเวลาที่เหมาะสม
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ(5)ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก

วันที่สามปากเซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่ สนามบินปากเซ
09.00 น.   โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV… เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
11.30 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ   รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

กำหนดเดินทาง 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560   ท่านละ 7,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
•   ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สุวรรณภูมิ-ปากเซ
•   รถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
•   ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน ระดับ 3 ดาว(ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน) 
•   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
•   มัคคุเทศก์
•   อาหารตามรายการที่ระบุ จำนวน  6  มื้อ  และ  เครื่องดื่ม
•   วงเงินประกันชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท

อัตรานี้ไม่รวม

•   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%(กรณีต้องการใบเสร็จ)
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
•   ทิปมัคคุเทศก์ ทิปหัวหน้าทัวร์ ทิปคนขับรถ 700 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน(เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

เงื่อนไขการชำระ
                ชำระเงินทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการจอง พร้อมส่งหน้าหนังสือเดินทาง

Comments

comments