สารคดีพม่า เมืองพม่า

สารคดีพม่า เมืองพม่า

เจาะเมืองพม่ วิถีชีวิต การดำเนินชีวิต มุมมอง พม่า การเดินทางของวันเวลา พุกาม ย่างกุ้ง
การเดินทาง ไม่มีที่สิ้นสุด มันเปนจุดเริ่ม จุดที่ทำให้เราเรียนรู้ พม่า 

Comments

comments