cropped-line-qrcode.jpg

ลาวใต้ ปราสาทวัดพู

เมืองจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู  น้ำตกหลี่ผี  น้ำตกคอนพะเพ็ง แม่น้ำโขง  3 วัน 2 คืน บินการบินลาว  
มกราคม –  เมษายน  2561  ราคาเริ่มต้น ท่านละ 7,999 บาท

Continue reading “ลาวใต้ ปราสาทวัดพู”

cropped-line-qrcode.jpg

ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์ แอร์เอเซีย

ทัวร์หลวงพระบาง 7555

ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินลาว 

เมืองหลวงพระบาง พระธาตุภูษี  ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว พระราชวัง นมัสการพระบาง วังเชียงทอง ลำน้ำโขง แม่น้ำคาน น้ำตกตาดกวางซี บ้านช่างไห ถ่ำติ่ง  บ้านผานม
Continue reading “ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์ แอร์เอเซีย”