St. Petersburg 5 Days

Delight St. Petersburg 5 Day
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – พระราชวังแคทเธอรีน

พิเศษ!! กาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK375 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
15.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 175 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.45 น. เดินทางถึง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองของเมืองหลวงเก่าและเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซียที่งดงามเป็นที่กล่าวขานจนได้ชื่อว่า ราชินีแห่งยุโรปเหนือ เมืองใหญ่เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชในปี 1703 และก็ทรงย้ายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่นี่จนครองความเป็นเมืองหลวงอยู่นานกว่า 200 ปี
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – โบสถ์คาซาน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่สร้างตั้งแต่ปี 1732 และเพื่อแสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจึงได้สร้างให้มีขนาดที่ใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามในสไตล์บารอก เป็นพระราชวังที่มีเอกลักษณ์ด้วยสีเขียวขาว ด้านหน้าอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีห้องรวมแล้วกว่า 1,500 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังฤดูหนาวแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมภายในได้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ภายในมีการจักแสดงสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์แห่งรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซึ่งมีมากถึงกว่า 3,000,000 ชิ้น ทั้งงานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก หลายชิ้นเป็นของเก่าตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณไล่มาจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือเก่าอีกหลายหมื่นเล่มซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างที่สุด ผลงานจากศิลปินชื่อดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ไมเคิล แองเจโล, ลีโอนาร์โด ดา วินชี, แวนโก๊ะ ก็สามารถหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


เข้าเที่ยวชมภายใน โบสถ์หยดเลือด (Church of the Saviour on the Blood) โบสถ์เก่าที่สร้างตั้งแต่ปี 1883 ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นโบสถ์ปกติทั่วไปที่มีไว้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ตัวอาคารโบสถ์ออกแบบสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบเซนต์ไทน์เช่นเดียวกับวิหารเซนต์บาซิลในมอสโกที่เป็นอาคารต้นแบบ ผู้สร้างโบสถ์แห่งนี้ก็คือ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ซึ่งสร้างให้เป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติแก่ “พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2” พระบิดาที่ถูกลอบปลงพระชนม์ในบริเวณนี้เมื่อปี 1881 ภายในโบสถ์นั้นก็สวยงดงามด้วยโมเสกสีสันต่างๆ ที่ปะติดปะต่อเป็นเรื่องราวในศาสนาคริสต์เป็นจุดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้ามาชมโบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ เพราะทันทีที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบ ความสวยงามอลังการก็จะยิ่งเจิดจ้าจนพาให้เคลิ้มกันจนลืมเวลานาทีไปเลย แวะถ่ายรูป มหาวิหารคาซาน (Kazan Cathedral) โบสถ์หลักของนิกายรัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่สร้างเสร็จในปี 1811 โดดเด่นด้วยโดมสูง 69 เมตร และเสาที่ตั้งเรียงรายจากปีกทั้งสองข้างเป็นทรงครึ่งวงกลม เป็นโบสถ์ที่ได้แรงบันดาลใจในการสร้างและออกแบบมาจาก วิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งกรุงวาติกัน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – พิพิธภัณฑ์สัตว์สตาฟ – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล (Peter and Paul Fortress) สิ่งก่อสร้างชิ้นแรกของเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และก็ทรงตั้งชื่อให้ป้อมแห่งนี้ตามชื่อของนักบุญปีเตอร์และนักบุญปอลผู้เป็นสาวกแห่งพระผู้เป็นเจ้า ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1703 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันศัตรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 เมตร สร้างกันอยู่นาน 40 วัน แต่หลังจากสร้างเสร็จก็ปรากฏว่าไร้วี่แววการบุกรุกของศัตรูอื่นใดเลย ต่อมาในราวปี 1706 ก็ขยับขยายให้มีพื้นที่ของคุกสำหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได้ต้อนรับนักโทษการเมืองชื่อดังของเมืองอยู่หลายคน แต่ก็ไม่มีนักโทษคนใดน่าสนใจเท่ากับการถูกคุมขังของ “ซาร์เรวิช อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) พระโอรสองค์โตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่ถูกจับได้ว่าจะก่อการกบฏและลอบปลงพระชนม์พระบิดา ส่วนพระเจ้าปีเตอร์มหาราชภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตก็ถูกนำพระศพบรรจุไว้ในสุสานกษัตริย์ภายในป้อมแห่งนี้ และถือเป็นกษัตริย์รัสเซียพระองค์แรกที่บรรทมชั่วนิรันทร์ในป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลจนถึงปัจจุบัน ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลก็ยังทำหน้าที่เสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริย์และราชินีแห่งโรมานรอฟไว้อีกมากมาย เช่น พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นๆ ด้วย

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งสัตว์สต๊าฟ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Zoological Museum) เพื่อไปชมสัตว์สต๊าฟที่มีมากมายหลายชนิด เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่สุดแสนจะอลังการจนได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดติด 1 ใน 5 และหนึ่งในความยิ่งใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เห็นจะเห็นรูปสต๊าฟช้างแมมมอธที่สมบูรณ์แบบที่สุดโดยที่อวัยวะยังมีครบถ้วนทุกส่วน นอกจากนี้ยังได้พบกับสารพัดสัตว์สต๊าฟอีกมากมาย ทั้งปลาโบราณ งู จระเข้ นก แมลง หมีขาว วอลลัส เต่า ลิง ม้าลาย ฯลฯ และที่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ชมก็คือม้าและสุนัขทรงเลี้ยงของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่งถูกสต๊าฟไว้หลังจากสิ้นชีวิตลงเพื่อเป็นที่ระลึก และก็ถูกนำมาจัดแสดงรวมไว้ที่นี่ด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1714 ด้วยความที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงสนพระทัยด้านธรรมชาติวิทยา และนานาสรรพสัตว์ที่เราได้เห็นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นของสะสมของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชมาตั้งแต่ราวปี 1699 นั่นเอง เพราะเมื่อเสด็จประพาสที่ใดก็จะทรงเก็บสัตว์หลากหลายชนิดกลับมายังพระราชวังด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระวังนิโคลัส ลิ้มรสไข่ปลาคาเวียร์และจิบแชมเปญ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซียที่ขึ้นชื่อ ด้วยดนตรีและการร้องเพลงที่มีเอกลักษณ์
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ พระราชวังแคทเธอรีน – มหาวิหารเซนต์ไอแซค เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าเที่ยวชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเพื่อมอบแด่พระนางแคเธอรีนที่ 1 สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน ภายหลังเมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระนางแคเธอรีนมหาราช พระนางจัดให้มีการต่อเติมและบูรณะเพิ่มจนทันสมัย สวยงาม แบ่งห้องภายในพระราชวังออกเป็นห้องย่อยถึง 50 ห้องซึ่งจะใช้ประโยชน์ต่างกันออกไป แต่ที่เด่นสุดเห็นจะเป็น ห้องอำพัน (Amber Room) ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามมาก เพราะไม่ว่าจะเป็นพื้น เพดานหรือผนังห้องต่างก็ถูกตกแต่งด้วยอำพันทั้งหมด ด้วยความที่รัสเซียมีแหล่งอำพันคุณภาพดีอยู่มาก และของสูงค่าเช่นอำพันนั้นเมื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของห้องก็ยิ่งเพิ่มความอลังการและสวยงามได้มากมาย ที่น่าเสียดายก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังแคทเธอรีนถูกทำลายไปเกือบทั้งหมด อีกทั้งกองทัพนาซีที่บุกเข้ามาที่นี่ก็กระเทาะเอาอำพันในห้องนี้ไปจนแทบไม่เหลือแม้แต่นิดเดียว ซึ่งแม้เวลาจะผ่านมาแล้ว แม้สงครามจะสิ้นสุดลงทั้งรัสเซียและเยอรมันที่ได้ร่วมมือกันออกตามหาอำพันสูงค่าเหล่านี้ก็ไม่เคยพบร่องรอยใดอีกเลย ครั้นหาของเก่าไม่ได้ รัฐบาลจึงดำริจัดซ่อมแซมเพื่อเนรมิตห้องอำพันในอดีตขึ้นอีกครั้งตามรูปแบบเดิม และก็ใช้เวลาในการซ่อมแซมที่ว่านี้นานถึง 25 ปีเลยทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) มหาวิหารโดมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก สวยงามน่าชมไปทั้งหลัง แต่ก่อนเคยเป็นโบสถ์ไม้เก่าหลังเล็ก พอเปลี่ยนเป็นมหาวิหารหลังใหญ่ความอลังการก็ปรากฏขึ้นด้วยอาคารหลังใหญ่ที่มีเสาหินแกรนิตชิ้นใหญ่จำนวน 48 ต้น แถมแต่ละต้นหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร น้ำหนัก 114 ตัน ส่วนของยอดโดมที่เห็นเป็นสีทองนั่นก็ทำด้วยทองคำแผ่นหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุด

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)


วันที่ห้า ดูไบ – กรุงเทพฯ
06.55 น.​ เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

******************************************
อัตราค่าบริการ​

วันเดินทาง ราคา
     
   

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 6,000 ​บาท

อัตรานี้รวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์/คน/วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมืองเป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

Comments

comments