cropped-line-qrcode.jpg

ลาวใต้ ปราสาทวัดพู

เมืองจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู  น้ำตกหลี่ผี  น้ำตกคอนพะเพ็ง แม่น้ำโขง  3 วัน 2 คืน บินการบินลาว  
มกราคม –  เมษายน  2561  ราคาเริ่มต้น ท่านละ 7,999 บาท

Continue reading “ลาวใต้ ปราสาทวัดพู”