image952

ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียบ

ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียม  บินแอร์เอเซีย ไทยแอร์เอเซียนครวัด

เสียมเรียบ นครวัด ปราสาทนครวัด นครธม โตนเลสาบ นอน โรงแรม 4 ดาว 

นครวัด นครวัด นครธม นางอับสร นครวัด

Continue reading “ทัวร์นครวัด นครธม เสียมเรียบ”

image952

ทัวร์พนมเปญ นครวัด เสียมเรียบ

เสียมเรียบๆๆๆ1

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ นครวัด นครธม Continue reading “ทัวร์พนมเปญ นครวัด เสียมเรียบ”

image952

ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์

 

ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์

เมืองหลวงพระบาง พระธาตุภูษี  ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว พระราชวัง นมัสการพระบาง วังเชียงทอง ลำน้ำโขง แม่น้ำคาน น้ำตกตาดกวางซี บ้านช่างไห ถ่ำติ่ง  บ้านผานม
Continue reading “ทัวร์หลวงพระบาง บินบางกอกแอร์เวย์”